"Klíček naše školka má, dveře dětem otvírá"

Vítejte na stránkách naší mateřské školy


"Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole"

                                                                             Robert Fulghum


Kdo jsme

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona.

Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením.

Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte.

Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy.

Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

Naše třídy

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně 

(děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným).

Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem.

Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)

AktualityInformace týkající se COVID - 19


Plán akcí na měsíc září


Celoroční projekt


Zapojte se s námi do celoročního projektu "Kdo si hraje, nezlobí II".

Projekt navazuje na prvotní projekt "Kdo si hraje, nezlobí", který jsme pro naše děti začali připravovat v době uzavření mateřské školy z důvodu COVID-19.

Jelikož měl projekt u rodičů velkou odezvu, věříme, že i do jeho pokračování se zapojíte :)


Náměty na daný měsíc zde:

Odborná beseda pro rodiče

Přínos strukturalizace a vizualizace při výchově a vzdělávání

dětí s autismem a kombinovaným postižením

Zveme Vás na besedu, na které se dozvíte, jaké jsou první kroky k usnadnění porozumění našeho světa vašim dětem.


Co je to strukturovaný režim? Proč by ho zrovna moje dítě mělo mít? Proč je tak důležitá vizualizace? Jaký přínos má pro mé dítě nastavení tohoto strukturovaného režimu? Nemluví, a co dál?

Nejen na tyto otázky získáte odpověď.

Možnost hlídání dětí v době besedy (nutno nahlásit předem a dát dítěti svačinku a pití).

Svou účast hlaste na třídě.

Zajišťěno drobné občerstvení pro účastníky :-)

Těšíme se na Vás!


Kurz neverbální komunikace - bližší info

Kapacita kurzu je naplněna.

Kurz výcvik gest bude probíhat každé pondělí od 16.00 do 16.45 hodin, první setkání se uskuteční v pondělí 5. 10. 2020.

Je rozdělen do 9 lekcí a zahrnuje v sobě nejen osvojení základních gest (MAKATON), ale je doplněn o gesta ze znakové řeči neslyšících (zvířata, barvy, počty, časové pojmy ...). Velká část je věnována aktivnímu používání gest, tzn. že v průběhu kurzu je očekávaná značná zpětná vazba od vás samotných - domácí úkoly, básničky, písničky, popisy obrázků, rozhovory, diktáty ...

Naším cílem je, abyste si nejen osvojili základy komunikace v gestech, ale především, aby se gesta stala Vaší přirozenou součástí, gestikulace, aby byla přirozená, nenásilná a hlavně plynulá, v souladu s mluveným slovem ... to vše se pokusíme spolu zvládnou v rámci pravidelných setkávání, kdy budeme "znakovat" nejen my, ale především "VY". Nedílnou součástí je hra s mimikou obličeje a celková řeč těla, která tvoří neoddělitelnou součást gest.

Závěr kurzu je ukončen závěrečnými zkouškami, kdy prokážete schopnost neverbální komunikace a obdržíte potvrzení o absolvování kurzu (je podmíněno pravidelnou účastí - min. 80%).

Kurz se bude konat v budově MŠ Klíček. Celým kurzem Vás provedou Mgr. Eva Janáková (ředitelka školy) a Nikola Venglářová (učitelka).

Těšíme se na společné setkávání :-)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Naše MŠ je součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná