Děkujeme, že budete respektovat a  dodržovat tato opatření!

 

!!! Chráníte tím nejen sebe a své dítě, ale také nás a naše rodiny !!!

 

Všechny akce pro děti proběhnou v souladu s nařízením MŠMT při dodržení zvýšených hygienických opatření.

 
 

V tomto školním roce neproběhne klasická oslava Dne dětí s pasováním na školáky. Dárečky pro školáky si mohou rodiče vyzvednout poslední týden v červnu na své třídě.

 

 

HOLA, HOLA, KLÍČEK VOLÁ...

 

...JIŽ OD PONDĚLÍ 25. 5. 2020

 
 

Provoz mateřské školy Klíček do konce školního roku 2019/2020

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, které je možné podepsat před vstupem do školy, a to písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto prohlášení bude obnovováno co 14 dní.

Formulář je ke stažení zde: Čestné prohlášení - COVID-19.pdf (275206)

!!! BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO !!!

 

Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztrátu chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest). Rodič zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků (stejně tak, že žádný z členů domácnosti příznaky nemá).

V případě, že se u dítěte vyskytnou příznaky onemocnění, bude rodič ihned vyzván, aby si dítě vyzvednul.

U dětí, které trpí alergií, je potřeba donést písemné potvrzení lékaře!

 

V prostorách mateřské školy se musí doprovázející osoba pohybovat výhradně v roušce,  a to po nezbytně nutnou dobu potřebnou k předání dítěte. Do šatny mohou rodiče vstupovat pouze jednotlivě (v případě, že již v šatně je jiný rodič s dítětem, musí vyčkat v dostatečné vzdálenosti, než rodič šatnu opustí).

Zákonným zástupcům je vstup do třídy zakázán – dítě budu předáváno v šatně třídy.

Po vstupu do třídy si musí dítě důkladně (20 – 30 sekund) umýt ruce vodu a tekutým mýdlem.

K osušení rukou se používají jednorázové ručníky. Výhradně se používají papírové kapesníky a děti si po vysmrkání vždy umyjí ruce.

 

Po dobu trvání mimořádných opatření bude upraven provoz mateřské školy tak, aby nedocházelo ke shlukování dětí na třídě.

 

7.30 – 15.30

 

Prosím o dodržování upravené provozní doby!!!

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí (tato výjimka platí pouze pro pobyt v budově školy a v areálu školy). Každé dítě bude mít roušku uloženou v sáčku v šatně.

Aktivity v MŠ se budou organizovat tak, aby mohly děti trávit co nejvíce času pobytem venku (pouze v areálu mateřské školy).

 

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel …

…chráníte nejen sebe a Vaše dítě, ale také nás :-)

 
 

 

Celé znění manuálu MŠMT včetně přílohy čestného prohlášení:

 

Úplata za vzdělávání (školné)

 

Výše úplaty za měsíce, kdy byla MŠ uzavřena.

 
Výpočet bude probíhat následujících způsobem: bude stanovena výše školného za 1 den pracovní den, tj. 300,- Kč děleno počet pracovních dnů, poté tato částka bude vynásobena počtem dní, během kterých byla mateřská škola v provozu.
 
  • Březen

300 : 22 dní = 13,63 zaokrouhleno na 14,- Kč / výše školného na 1 den

14 x 12 dní, kdy byla MŠ v provozu = 168,- Kč

Výše školného za březen činí 168,- Kč

 

  • Duben

Mateřská škola byla uzavřena

Výše školného za duben činí 0,- Kč.

 

  • Květen

300 : 19 dní = 15,78 zaokrouhleno na 16,- Kč / výše školného na 1 den

16 x 5 dní, kdy bude MŠ v provozu = 80,- Kč

Výše školného za květen činí 80,- Kč

 

 
  • Červen

Výše úplaty dle směrnice, tj. 300,- Kč

 
 

Děti, které již nenastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

 
Zákonní zástupci se dostaví vyúčtovat zálohu za školné za vedoucí školní jídelny,
a to v době od 8.00 do 12.00 hodin.
 
 


 

Prázdninový provoz

 

Vážení rodiče.

Během letních prázdnin (srpen) budete mít možnost v nutných případech umístit dítě do některé z karvinských mateřských škol uvedených v příloze. Vzhledem k tomu, že je situace v letošním školním roce výrazně ovlivněna epidemií koronaviru a kapacity mateřských škol nemusí dostačovat, musí být pro umístění dítěte do náhradní mateřské školy pádný důvod. ZVAŽTE, PROSÍM, NUTNOST NÁHRADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.

 

V případě, že se rozhodnete pro náhradní vzdělávání je nutno kontaktovat spádovou školu, která má provoz v měsíci srpnu a postupovat dle jejich pokynů (podání žádosti o prázdninový provoz).

 

Současně Vás upozorňujeme na možnost, že se situace může změnit a mateřské školy nebudou náhradní vzdělávání na doporučení epidemiologů zajišťovat.

 

Prázdninový provoz MŠ.pdf (1338130)

 

Naše MŠ je součástí projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

 Více zde: https://www.klicek-skolka.cz/

Naše MŠ je součástí projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

 Více zde: https://www.klicek-skolka.cz/

Naše MŠ je součástí projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

 Více zde: https://www.klicek-skolka.cz/

Naše MŠ je součástí projektu 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná

 Více zde: https://www.klicek-skolka.cz/

Naše MŠ je součástí projektu

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná