Canisterapie

 

Patří mezi terapeutické metody tzv. zooterapie – stimulace a působení na člověka prostřednictvím zvířete.

Canisterapie – podpora vývoje dítěte prostřednictvím psa. Tato terapie je oblíbená při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Pes se během terapii stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky a péče, ale také prostředníkem při motivaci k jiné, méně oblíbené činnosti.

 

Canisterapie přispívá:

  • k rozvoji hrubé a jemné motoriky
  • podněcuje verbální i neverbální komunikaci
  • rozvoj orientace v prostoru
  • nácvik koncentrace
  • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou

 

Působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Pes podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze.

 

Mezi základní canisterapeutické metody patří aktivity se psem a polohování.

 

  • Aktivity se psem jsou využívány při skupinové práci s dětmi. Zahrnují především činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace a sociálního chování. Motivací k činnostem můžou být např. různé opičí dráhy, aportování, přetahování se lanem, podlézání psa, připínání vodítka k obojku, česání, kartáčování, mazlení se psem, krmení, pomoc při péči o psa. Komunikace se rozvíjí a procvičuje např. voláním na psa, jednoduchými příkazy. Sociální aspekt se projevuje při činnosti ve skupině. Děti mají možnost sledovat chování psa a jeho majitele, prosazují se, ale také respektují ostatní děti ve skupině, učí se toleranci a trpělivosti.

  • Polohování je metoda, při které dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi dítětem a psem. Základem této metody je, aby se dítě psa nebálo a důvěřovalo mu. Jedná se spíše o individuální činnost s dítětem. Cílem této metody je zklidnění dítěte, uvolnění, celková relaxace. Během polohování se dítě zklidní, dochází k prohřátí končetin, k uvolnění napětí, spasmů, k prohloubení dýchání při sladění s dechem psa. Polohování slouží jako přirozená masáž dětského těla a významně stimuluje dítě k následné reakci.

 

Canisterapie rozvíjí a stimuluje také citovou stránku prožívání dítěte. U dětí dochází k odbourávání obav, k přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi také ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi dítětem a psem.

Pro naši MŠ canisterapii zajišťuje organizace Centrum pro výcvik psů Alfa, pod vedením Libuše Kulawiak, canisterapie na třídě probíhá pod vedením p. Suchého.