Artefiletika

 

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání, které vychází z umění a expresivních kulturních projevů (výtvarných, dramatických, hudebních apod.) a směřuje k poznávání i sebepoznávání prostřednictvím reflektivního dialogu o zážitcích z expresivní tvorby nebo vnímání umění.

S její pomocí lze vyladit emocionální prožívání, odstraňovat stres, úzkost a jiné nepříjemné pocity žáků, podpořit jejich sebevědomí a osobní růst. Protože podporuje sebepoznávání v rámci sociálních i širších kulturních souvislostí a umožňuje celkové psychické uvolnění, má ve svém důsledku vliv i na učení a motivaci k práci.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho - sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

Formou artefiletických aktivit si děti kromě lepšího osobního a sociálního zvládání svých deficitů mohou lépe uvědomit i své dobré schopnosti, dovednosti (např. kognitivní schopnosti, kreativitu, fantazii, sociální citlivost, komunikativnost …).

 

Výtvarný projev rozvíjí:              

 • koncentraci pozornosti
 • grafomotorické dovednosti
 • zrakové vnímání
 • plošnou a prostorovou orientaci
 • konceptualizaci práce
 • při slovní reprodukci slovní zásobu a jazykový cit   
 • vyjádřit myšlenky, pocity, vjemy (sebevyjádření)
 • posilovat kreativitu a sebedůvěru

 

Výtvarný projev umožňuje: 

 • hledat v symbolickém ztvárnění cestu ke změně
 • změnit stereotypní řešení a projevy chování
 • otevřít se a sdílet své potřeby a pocity s druhými
 • rozvíjet komunikaci s druhými

 

Náměty artefiletických aktivit:

 • práce s barvou
 • práce s hlínou
 • práce s kresbou
 • práce s látkou
 • práce s papírem
 • práce s přírodním materiálem
 • výtvarná práce při hudbě
 • dotváření linií
 • dotváření pomocí různých materiálů
 • tvoření podle obrazů
 • piktogramy a symbolizace

Fotogalerie