COVID-19

Provoz mateřské školy Klíček ve školním roce 2020/2021

vzhledem ke COVID-19 (manuál MŠMT)


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY Z MANUÁLU

  • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty zákonných zástupců (telefonní číslo, e-mail).
  • Pobyt zákonného zástupce je v budově školy omezen na nezbytně nutnou dobu.
  • Do MŠ nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztrátu chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest).
  • Rodič zodpovídá za to, že do mateřské školy přivádí dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění (stejně tak, že žádný z členů domácnosti příznaky nemá).
  • Za normální tělesnou teplotu je obecně považována hodnota 37°C
  • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (chronické onemocnění, alergie) je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že infekční nemocí netrpí (písemné potvrzení lékaře).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Každé dítě bude mít roušku uloženou v sáčku v šatně.


POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ (OBJEVENÍ) PŘÍZNAKŮ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ:

  • Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ (je-li přítomen zákonný zástupce):

Dítě není vpuštěno do budovy MŠ.

  • Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ (není-li přítomen zákonný zástupce):

Tuto skutečnost MŠ oznámí neprodleně zákonnému zástupci a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.

  • Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ:

Dítěti poskytneme roušku (dítě jí musí mít pro všechny případy v šatně), dále je dítě umístěné v izolované místnosti a zákonný zástupce je informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte z MŠ.

Zákonný zástupce musí telefonicky informovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu!!!

V případě výskytu onemocnění COVID-19 postupuje škole podle pokynů Krajské hygienické stanice, která na základě epidemiologického šetření stanovuje karanténu.

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel ...

...chráníte nejen sebe a Vaše dítě, ale také nás :-)


CELÉ ZNĚNÍ MANUÁLU MŠMT ZDE: