Beseda pro rodiče - 4. 11. 2021 od 16h
Srdečně Vás zveme na besedu, která bude zaměřena na vzájemnou komunikaci, která ne vždy musí být je prostřednictvím slov a vět.
 
Řekneme si, co to vůbec je ta "komunikace", jaký je vývoj komunikačních dovedností dětí od raného dětství a ukažáme si možnosti a alternativy rozvoje komunikace, když se nedaří komunikace verbální (mluvená řeč).
 
Dozvíte se o důležitosti vzájemné komunikace a jak začít s nastavováním alternativního systému komunikace.
 
Společně uděláme první krok k vzájemnému porozumění.
 
V době besedy bude zajištěno hlídání pro Klíčkovské děti.
 
Zájemci o besedu se nahlásí na své třídě, taktéž nahlásit, zda máte v této době zájem o hlídání.
 
Budu se na Vás moc těšit.
                                     
                                                                    
                                                                         Vaše paní ředitelka Mgr. Eva Janáková a paní logopedka Mgr. Alena Starzyczná
 
 
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)