Informace pro rodiče - znovuotevření školy

Vážení rodiče,

zde naleznete potřebné informace týkající se znovuotevření mateřské školy, a to od 12. 4. 2021.

Víme a uvědomujeme si, že Vaše emoce jsou rozjitřené, mnozí se zlobíte na nařízení, která vláda vydala a kterými podmínila otevření mateřských škol. Věřte, že ani nám to není lhostejné, ale bohužel, pokud chceme konečně zpět „náš školkový život“, nezbývá než se se skutečností smířit, přijmout ji takovou jaká je a doufat, že nebudou opatření a nařízení mít dlouhého trvání.

Jsme si plně vědomi, že pro mnohé děti bude testování stresující událostí, a proto zde přikládáme odkazy na informační materiály týkající se testování. Naleznete zde také instruktážní video, jak máte test u dítěte provést a vizualizovaný postup, se kterým můžete dítě již nyní seznámit.

Kromě výše zmíněného, je zde umístěn odkaz na formulář pro pověření jiné osoby (babičky, sourozence, tetičky…) k provedení testu u dítěte. Tento formulář je nezbytné podepsat zákonným zástupcem PŘED samotným testováním jinou osobou (než rodičem). Pověřená osoba musí s prováděním testu souhlasit. Pedagogičtí pracovníci budou pouze poskytovat dozor nad správnosti provedení testů, nejsou oprávněni Vaše dítě testovat.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do mateřské školy. V případě, že dítě dorazí jiný den, tak se testuje v den, kdy do školy přišlo. Povinnost absolvovat neinvazivní antigenní test vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví.

Postup testování lze vidět na:  https://youtu.be/BmDnd140UH4

Je důležité se s postupem testování předem seznámit a prostudovat si všechny zaslané materiály. Seznámení se s průběhem a procesem testování v první den příchodu do mateřské školy potvrdíte svým podpisem.

Testovat se nemusí osoby s negativním testem z odběrného místa ne starším než 48 hodin, který musí doložit. Dále se nemusí testovat osoby, které onemocnění COVID-19 prodělaly a nacházejí se v 90ti denní ochranné lhůtě (tuto skutečnost doloží potvrzení lékaře, který uvede datum skončení 90ti denní ochranné lhůty). Po uplynutí této doby se dítě již klasicky testuje.

V případě pozitivního testu nebude dítěti umožněn vstup do mateřské školy a vzdělávání se nezúčastní.

V případě nemožnosti otestovat dítě, dítě nemůže daný den plnit docházku v mateřské škole.

V průběhu testování musí mít dítě i rodič zdravotnickou roušku (nikoliv látkovou), popř. respirátor (netýká se dětí s PAS a mentálním nebo duševním onemocněním). Roušku dítě sundává pouze na samotný test a poté, v případě negativního testu, roušku odkládá do šatny (je nutno mít roušku v šatně pro případ potřeby) a vzdělávání ve třídě již probíhá bez roušky. Všichni zaměstnanci školy musí mít respirátor po celou dobu výuky.

V průběhu dne se bude ve třídách častěji větrat a děti budou častěji chodit ven. V mateřské škole je zakázaný zpěv, ale jsou povoleny tělovýchovné chvilky.

V případě, že s testováním nesouhlasíte, máte možnost si své dítě ponechat doma (více informací a nejčastější dotazy najdete na https://testovani.edu.cz/pro-rodice).

Veškerá zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření, na které jste byli zvyklí z loňské jarní vlny, zůstávají v platnosti (pro nové rodiče zasíláme v příloze „Provoz MŠ Klíček do konce školního roku …“) včetně dodržení příchodu do mateřské školy nejpozději do 8.00 hodin.

Bližší informace týkající se testování na jednotlivých třídách obdržíte do svých e-mailových schránek.

 

Pověření jiné osoby k testování

Provoz mateřské školy

Testování v MŠ - vizualizované schéma

Testování - leták pro rodiče

Testovací diagram

Testování - leták Singlclean

 

Věříme, že společnými silami vše zvládneme.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                                                  

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)