Poděkování

Jsou chvíle, kdy prosté DĚKUJI nestačí a obtížně se vyhledávají slova, která by vyjádřila pocity odehrávající se v našem nitru.

Naše školička nezačala rok 2021 zrovna nejšťastněji a byli jsme nuceni řešit nenadálé organizační záležitosti, abychom zajistili bezproblémový chod. Nezvládli bychom to bez pomoci a vstřícnosti právě Vás … našich rodičů, kteří jste udělali maximum proto, abyste nám provoz usnadnili.

Tímto bych Vám jménem celého Klíčkovského týmu chtěla ze srdce poděkovat.

Moc si toho vážíme a věříme, že již brzy se s Vámi všemi opět setkáme v naší školičce.

JSTE ÚŽASNÍ A MY JSME RÁDI, ŽE VÁS MÁME

 

Krásný nadcházející víkend.

Vaše paní ředitelka Mgr. Eva Janáková a Klíčkovský tým

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)