Zákaz vjezdu do areálu MŠ Klíček

ZÁKAZ VJEZDU DO AREÁLU MŠ KLÍČEK

Od 1. 9. 2021 povolen vjezd do areálu školy pouze na povolení – povolení bude vydáno na základě žádosti u ředitelky školy, která povede evidenci „povolenek“ a bude povolenky vydávat – parkování bude umožněno jen na nezbytně nutnou dobu.

Povolení bude vydáno pro zásobování, poskytovatele služeb.

Zákonní zástupci, kteří mají pro dítě průkaz ZTP a ZTP/P si mohou o povolení požádat (na SPZ auta) u ředitelky školy.

Při vjezdu do areálu musí toto povolení viditelně umístit. Vydané povolení má platnost jednoho školního roku a na konci školního roku je nutno povolení vrátit.

 

!!! Děkujeme za dodržování !!!

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)