Zápisy se blíží

Přijímány budou děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. děti s vadami řeči, sluchu, zraku, děti s mentálním, tělesným postižením, děti s kombinovanými vadami a děti s autismem na základě doporučení speciálně pedagogického centra (SPC).

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

1. Zápis bude probíhat po individuální domluvě za dodržení všech hygienických opatření.

2. Zápis do mateřské školy lze učinit osobně nebo písemně.

3. Zákonný zástupce podá přihlášku ke vzdělávání, kopii rodného listu dítěte, evidenční list vyplněný dětským lékařem, že se dítě podrobilo všem potřebným očkováním, doporučení speciálně pedagogického centra:

        a) datovou schránou (ID datové schránky školy: pumggvk)

        b) emailem s eletronickým podpisem – janakovae@klicek-skolka.cz

        c) poštou na adresu školy – MŠ Klíček, Einsteinova 2849, Karviná – Hranice, 733 01

        d) osobně – po předchozí domluvě s ředitelkou školy a dodržení zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření

4. Přihlášku do mateřské školy může podat pouze zákonný zástupce dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osob než jeho zákonný zástupce (např. pěstoun, poručník apod.), musí doložit své oprávnění dítě zastupovat ve věci přijetí.

5. Doložení doporučení školského poradenského zařízení:

       a) má-li zákonný zástupce již vystaveno doporučení ke vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022, zašle jeho kopii spolu s přihláškou.

       b) nemá-li zákonný zástupce ještě vystaveno doporučení ke vzdělávání, kontaktuje SPC či PPP (dle zdravotního postižení)

       Bez doporučení školského poradenského zařízení nemůže být rozhodnuto o přijetí dítěte do mateřské školy.

 

Kontakty na SPC:

SPC pro děti s vadami řeči, Karviná

kontakt: Lenka Pustowková, tel.: 596 314 923, 731 429 211

e-mail: spc.karvina@szmkarvina.cz

www.szmkarvina.cz

 

SPC pro děti s mentálním postižením, Karviná

kontakt: Jana Polášková, tel.: 596 314 923, 731 429 212

e-mail: spc.karvina@szmkarvina.cz

www.szmkarvina.cz

 

SPC pro děti s tělesným postižením, Frýdek – Místek

Kontakt: Mgr. Libuše Kobylková, tel.: 558 438 644, 778 039 898

e-mail: spcfm.kobylkova@ruzovka.eu

www.ruzovka.eu

 

 SPC pro děti s vadami zraku, Opava

Kontakt: Martina Bilíková, DiS, 553 627 004, 731 618 445

e-mail: jmeno.prijmeni@zrak.opava.cz

www.zrak.opava.cz

 

SPC pro děti se sluchovým postižením, Ostrava - Poruba

Kontakt: Bc. Bohumila Hříbková, 595 694 542, 602 616 261

e-mail: spc-sp@deaf-ostrava.cz

www.deaf-ostrava.cz

 

SPC pro děti s autismem, Ostrava – Zábřeh

Kontakt: Bc. Motlochová Hana, 596 768 131, 723 026 353

e-mail: spc@zskptvajdy.cz

www.zskptvajdy.cz

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOUT DO 31. 8. 2021 PĚTI LET.

 

Bližší informace k zápisu Vám podá ředitelka školy Mgr. Eva Janáková

Tel.: 604 130 152, E-mail: janakovae@klicek-skolka.cz

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)