Inventarizace

Provedení dokladových inventur v oblasti pohledávek, závazků, účtu pořizování dlouhodobého majetku, časového rozlišení a ostatních podrozvahových účtů, vyhledávání a kontrola ve smlouvách, účetních a daňových dokladech. Vedení pokladní agendy, účetních a daňových dokladů.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování

Kontrola evidence pohledávek a závazků.

Kategorie subjektů údajů

  • zaměstnanci
  • klienti / zákazníci
  • jiné osoby: dodavatelé, odběratelé, smluvní partneři

Kategorie osobních údajů

  • titul
  • jméno
  • příjmení
  • datum narození
  • číslo bankovního účtu

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování

Doba zpracování je stanovena na 5 - 10 let v souladu se zákonem o účetnictví.