Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Klíček, se sídlem Einsteinova 2849, 733 01 Karviná - Hranice, IČO: 60337346 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základěl kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Mateřská škola Klíček zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, katergoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

 • správní řízení
 • školní matrika, vzdělávání a individuálně vzdělávací plány
 • školní akce a výlety
 • projektová činnost
 • pojistné události a úrazy
 • personální a mzdová agenda
 • inventarizace
 • provoz školní jídelny
 • příprava a uzavírání smluv

Pokud Mateřská škola Klíček zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat po Mateřské škole Klíček informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovaných Mateřskou školou Klíček,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Mateřskou školou Klíček jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů zpracovávaných Mateřskou školou Klíček, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Mateřskou školou Klíček,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Mateřské škole Klíček,
 • podat stížnost dozorovému orgánu,

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Klíček:

 • společnost I3 Consultants s.r.o.
 • IČO: 27921344
 • sídlo: K Trninám 945/34, 163 00 Praha
 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost:

 • Ing. Igor Prosecký
 • telefon: +420 733 510 780
 • e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

Čestné prohlášení

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.