Ochrana osobních údajů

 

Mateřská škola Klíček, se sídlem Einsteinova 2849, 733 01 Karviná - Hranice, IČO: 60337346 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základěl kterých zpracovává osobní údaje.

 

Osobní údaje Mateřská škola Klíček zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 

Informace o zpracovávání osobních údajů, jejich účelech, katergoriích subjektů údajů a době jejich uchovávání:

 • správní řízení
 • školní matrika, vzdělávání a individuálně vzdělávací plány
 • školní akce a výlety
 • projektová činnost
 • pojistné události a úrazy
 • personální a mzdová agenda
 • inventarizace
 • provoz školní jídelny
 • příprava a uzavírání smluv

 

Pokud Mateřská škola Klíček zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • pořadovat po Mateřské škole Klíček informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracoávaných Mateřskou školou Klíček,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Mateřskou školou Klíček jsou nepřesné),
 • požadovat vymazání osobních údajů zpracovávaných Mateřskou školou Klíček, popřípadě požadovat omezení jeich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů Mateřskou školou Klíček,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Mateřské škole Klíček,
 • podat stížnost dozorovému orgánu,

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Klíček:

 • F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
 • IČO: 25884646
 • sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 00  Moravská Ostrava

 

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost: