Personální a platová agenda

Jedná se o vedení personální a mzdové agendy u zaměstnanců pracujících na HPP a DPČ. Zpracování reflektuje povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Jsou vedeny údaje o platovém zařazení, platových výměrech, odměňování, mzdách, kvalifikace a jejím prohlubování a zvyšování. Jsou vedeny osobní spisy zaměstnanců a zpracovávány podklady pro materiály pro Radu kraje.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele je mzdová účetní Věra Kovalová.

Se zpracovatelem je uzavřena smlouva. Tato smlouva je doplněna o ustanovení obsahující ustanovení o ochraně osobních údajů.

Účel zpracování

Personální a mzdová agenda.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • rodinný příslušník (mj. osoby do 13 let - údaje nutné pro plnění zákonných povinností v rámci mzdové agendy), uchazeč o zaměstnání

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • rodné číslo
 • vzdělání
 • email
 • telefon
 • adresa
 • bankovní spojení
 • podpis
 • bezúhonnost
 • mzdové údaje
 • zdravotní stav
 • zdravotní pojišťovna
 • zápočet odborné praxe

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem jednak plnění pracovní smlouvy a zejména plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 - zákoník práce, zákona č. 586/1992 o daních z příjmů, zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dalších závazných norem.

Doba zpracování

Doba zpracování trvá po dobu trvání zaměstnaneckého poměru a následně 30 let po jeho ukončení v souladu vnitřním předpisem - spisový a skartační řád.