Pojistné události a úrazy

Jedná se o evidenci úrazů dětí i zaměstnanců, řešení pojistných událostí, škod na majetku a zdraví, komunikaci s poškozenými a pojišťovnami, doručování dokumentů.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány subjekty:

 • Pojišťovny,
 • SATUM Czech - na základě rámcové smlouvy s MSK.

Účel zpracování

Správní řízení spojená s předmětem činnosti organizace.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, opatrovníci, pěstouni, zmocněnci, smluvní partneři, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • rodné číslo
 • datum narození
 • adresa
 • email
 • telefon
 • podpis

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti spojené s činností zařízení. Zpracování je nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu na základě práva Unie nebo členského státu.

Doba zpracování

Doba zpracování trvá po dobu 10 let v souladu se spisovým a skartačním řádem.