Příprava a uzavírání smluvních vztahů

Zpracování podkladů za účelem uzavírání smluvních vztahů s různými dodavateli.

Role z hlediska zpracovatele

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikovány externí subjekty - dodavatelů.

Účel zpracování

Příprava a uzavírání smluvních vztahů.

Kategorie subjektů údajů

  • klienti / zákazníci
  • ostatní: dodavatelé

Kategorie osobních údajů

  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo
  • podpis
  • bankovní číslo účtu
  • název firmy
  • telefonní číslo
  • e-mail

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem udělený souhlas.

Doba zpracování

Doba zpracování trvá po dobu trvání smlouvy v souladu se Spisovým a skartačním řádem organizace.