Provoz školní jídelny

Zpracování přihlášek, evidence strávníků, komunikace s účastníky, zákonnými zástupci, dodavateli, uzavírání a ukončování smluv, doručování dokumentů.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování

Evidence a zpracování údajů o stravování ve školní jídelně.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, dodavatelé, smluvní partneři

Kategorie osobních údajů

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • email
 • adresa
 • podpis
 • číslo bankovního spojení
 • zdravotní omezení

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti.

Doba zpracování

Doba zpracování je stanovena po dobu poskytování služby v souladu se Spisovým a skartačním řádem.