Školní matrika, vzdělávání

Školní matrika, evidence údajů o dětech, zpracování spisů dětí, sestavování a práce s individuálními vzdělávacími plány, vedení třídních knih.

V rámci této agendy jsou osobní údaje subjektů předávány zpracovatelům (pedagogové, asistenti pedagoga).

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce. V roli zpracovatele byly identifikováni zaměstnanci MŠ:

 • pedagogové
 • asistenti pedagoga

Účel zpracování

Evidence a administrativa údajů o vzdělávání.

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci
 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, zmocněnci, pěstouni, opatrovníci, žadatelé / stěžovatelé


Kategorie osobních údajů:

 • titul
 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • místo narození
 • rodné číslo
 • vzdělání
 • email
 • telefon
 • adresa
 • podpis

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v aktuálním znění).

Doba zpracování

Doba zpracování je stanovena na 5 - 40 let podle typu agendy v souladu se Spisovým a skartačním řádem.