Správní řízení

Rozhodnutí ředitelky školy (přijímací řízení, přestupy dětí), evidence a zpracování žádostí a spisů, komunikace s účastníky řízení a jejich zástupci, dotčenými osobami a orgány, doručování dokumentů, vedení řízení ústních jednání, realizace procesních úkonů, vydání správních rozhodnutí, založení spisů.

Role z hlediska zpracování

Škola je v tomto zpracování v pozici správce.

Účel zpracování

Evidence a vydávání rozhodnutí na základě plnění právní povinnosti.

Kategorie subjektů údajů

 • děti
 • jiné osoby: zákonní zástupci, zmocněnci, pěstouni, opatrovníci, žadatelé / stěžovatelé

Kategorie osobních údajů

 • jméno
 • příjmení
 • titul
 • rodné číslo
 • datum narození
 • místo narození
 • vzdělání
 • email
 • telefon
 • adresa
 • podpis

Právní základ

V tomto scénáři zpracování osobních údajů je právním základem plnění právní povinnosti (zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v aktuálním znění a zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád).

Doba zpracování

Doba zpracování 5 - 10 let podle dílčího scénáře v souladu se spisovým a skartačním řádem.