NETRADIČNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY A AKTIVITY


Netradiční terapeutické techniky (zooterapie, jízda na koni, míčkování, saunování) tvoří součást našeho školního vzdělávacího programu.
Tyto netradiční terapie jsou založeny na dobrovolném souhlasu zákonného zástupce, který má právo se rozhodnout, zda jeho dítě bude danou terapii navštěvovat. 
V případě, že se dítě terapií zúčastňovat nebude, je pro děti zajištěn adekvátní náhradní program.Jelikož netradiční terapeutické techniky zajišťují externí organizace, jsou tyto terapie zpoplatněny dle cenové nabídky organizacím. Tyto aktivity probíhají po dohodě s rodiči a ve vzájemné spolupráci.

  • Program logopedické péče - 1x týdně.
  • Jízdy na koni - v prostorech školní zahrady v podzimních a jarních měsících.
  • Canisterapie - léčebné působení prostřednictvím psa, celoročně.
  • Zooterapie - léčebné působení prostřednictvím zvířat (kočka, králíci, ještěrky).
  • Hrátky ve vodě - pohyb a uvolnění ve vodě (pro děti s autismem a těžším postižením – dle nabídky a podmínek krytého bazénu).
  • Předplavecká příprava předškoláků (dle nabídky a podmínek krytého bazénu).
  • Cvičení jógy - průběžně v pohybových aktivitách.
  • Práce na notebooku, využívání IT ve vzdělávání - v rámci individuálních i kolektivních činností.
  • Saunování - návštěvy sauny a wellness (dle nabídky a podmínek krytého bazénu).
  • Individuální muzikoterapie - vedena kvalifikovanou muzikoterapeutkou dle zájmu rodičů.
  • Snoezelen - využívání relaxační místnosti v MŠ s prvky Snoezelenu - multisenzorická stimulace.
  • Artefiletika - součást výtvarných činností a aktivit v dopoledních hodinách.
  • Zahradní filetika - péče o bylinkové zahrádky a školní zahradu.
  • Terapie hrou - specifický psychoterapeutický přístup, který vychází ze skutečnosti, že hra je pro děti přirozeným způsobem zkoumání světa.
  • Keramika - využívání práce s keramickou hlínou.
  • Bazální stimulace - pedagogicko-ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Součástí je masáž facilitačními molitanovými míčky.
  • Montessori přístup – využívání prvků a vzdělávání dle Montessori pedagogiky – „pomoz mi, abych to zvládl sám“.
...
NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)