ZÁJMOVÉ TERAPIE


Zájmové terapie tvoří nadstandartní součást naší práce, během které děti rozvíjejí své schopnosti, samostatnost, zdravé sebevědomí a manuální zručnost. Zaměření a obsah je přizpůsoben tak, aby rozvíjel celou osobnost dítěte i jeho specifické dovednosti.
Zájmové terapie vedou učitelky naší mateřské školy, jsou bezplatné, popř. rodiče přispívají pouze na zakoupení potřebné pomůcky (např. kniha pro předškoláky).

Zájmové terapie jsou realizovány od října do června vždy 1x týdně v dopoledních hodinách, popř. v odpoledních hodinách v rámci výchovně - vzdělávacího procesu.

Náplň a obsah vychází ze ŠVP Klíček. Podrobný popis jednotlivých terapií naleznete v našem Školním vzdělávacím programu (příloha č. 1).

Snoezelen

Snoezelen je terapeutický zaměřená aktivita, která zlepšuje zdravotní stav. Podmínkou je zvláštní prostředí, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Důležitou roli zde hraje propojení vztahu mezi účastníkem a zkušeným doprovázejícím člověkem.

Zobrazit více ...

Grafomotoráček

Jde o soubory úkolů, cvičení, která mají rozvíjet koordinaci oko - ruka a celkově zlepšit motoriku ruky včetně jejího uvolnění.

Zobrazit více ...

Hýbánky

Jedná se o pohybovou terapii, která je v dnešní době definovaná jako zdravotní forma cvičení ke zlepšení pohybových vzorů (chůze, běh, sport) s cílem prevence zranění a zároveň zvýšení výkonnosti. Z druhé strany učí technicky cvičit klienty s různými zdravotními problémy a dostávat je zpět do kondice

Zobrazit více ...

Relaxáček

Terapie je zaměřená nejen na relaxaci, ale také na cvičení s prvky jógy, na muzikofiletiku a v neposlední řadě děti seznamujeme s jednoduchými hudebními nástroji, využíváme alternativní nástroje, rytmiku a hudební hrátky pro rozvoj řeči a myšlení.

Zobrazit více ...

Dramahrátky

Tvořivá dramatika vychází z přirozené dětské napodobivé hry (hry "jako" a "na něco"), která je založena na přeměně, ve které se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným, než v realitě jsou.

Zobrazit více ...

NAŠE TŘÍDY

Kdo jsme ...

Organizace Mateřská škola Klíček je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem, je to škola zřízena podle §16 odst. 9 Školského zákona. Vzdělávají se v ní děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naši MŠ navštěvují děti s vadami řeči, zraku, sluchu, děti s tělesným postižením a děti s mentálním postižením. Od září 2015 máme dvě speciální třídy pro děti s autismem a kombinovaným postižením.

Naše vize ...

Speciálně pedagogickou činností rozvíjet samostatnou, zdravě sebevědomou a tvůrčí osobnost schopnou vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změnách. Pomocí speciálně pedagogických činností předcházet vzniku defektivity, podporovat zdravý růst a vývoj dítěte. Naše koncepce je směřována k tomu, aby děti se zdravotním postižením získaly v MŠ dobré základy do života i pro další vzdělávání, aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a vzdělávací etapy. Naším cílem je zajistit všem dětem ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, vytvořit prostředí plné pohody a klidu.

O třídách ...

Mateřská škola Klíček má 5 tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - navštěvují nás dětí s mírou podpůrných opatření 3. - 5. stupně (děti se závažnými vadami řeči, zraku, sluchu, děti s postižením mentálním, tělesným, děti s postižením kombinovaným). Máme otevřeny dvě speciální třídy pro děti s autismem. Děti mají možnost účastnit se různých zájmových terapií a netradičních terapeutických technik (zooterapie, jízda na koni, saunování …)